Yubwin là một dự án mà công ty của chúng tôi đang triển khai trên thị trường cả Việt Nam lẫn quốc tế. Yubwin là một phần mềm tương tác giữa người cung cấp dịch vụ và người tìm dịch vụ.